Belangrijke

Veiligheidseisen en -normen voor machines

In Nederland zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Machinerichtlijn terug te vinden in het Warenwet, Besluit Machines.

De belangrijkste verplichtingen zijn hieronder aangegeven:

  • Machines moeten zodanig zijn ontworpen en geproduceerd, dat zij voldoen aan de fundamentele of essentiële eisen over machineveiligheid.
  • Er dient een Technisch constructiedossier te worden samengesteld.
  • Daarnaast dient een gebruiksaanwijzing of –handleiding te worden opgesteld en bij de machine te worden (mee)geleverd. Naast de “gewone” instructies inzake inbedrijfstelling, gebruik, etc., bevat de gebruiksaanwijzing tevens voorschriften voor het gebruik van de machine in situaties waarin gevaren kunnen optreden, welke niet op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van een technische beveiliging, kunnen worden weggenomen.
  • Ook dient er een EG-verklaring van overeenstemming te worden opgesteld. Dit is de verklaring van de fabrikant van de machine, dat hij aan alle relevante eisen uit alle toepasselijke CE-Markeringsrichtlijnen heeft voldaan.
  • Er moet CE-Markering worden aangebracht.

Klik hier om verder te lezen over machine veiligheidsnormen en -eisen.

Meer informatie

Uitvoeren van Risico Inventarisatie & Evaluatie

CE-ESTER voert Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E’s) uit in het kader van de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG).

Als u een machinepark beheert, moet uw machinepark volgens Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG) zo ingericht zijn dat uw bedienings- en onderhoudspersoneel hun werkzaamheden op veilige wijze kunnen uitvoeren.

Het machinepark moet, naast de veiligheid van de afzonderlijke machines, ook voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. In de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG) is een minimumveiligheidsniveau voor alle arbeidsmiddelen vastgelegd, waaronder ook uw machines. Om dit veiligheidsniveau te waarborgen moeten alle machines periodiek geïnventariseerd en geëvalueerd worden op de aanwezige risico’s.

CE-ESTER -

CE-ESTER helpt verder

CE-ESTER ondersteunt u graag bij het uitvoeren van de RI&E’s in het kader van de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/104/EG). Onze Safety Specialisten identificeren systematisch de aanwezige gevaren, schatten de risico’s hiervan in en stellen oplossingen voor om deze risico’s weg te nemen of tot een acceptabel niveau te reduceren.

Hiervan ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage. In deze rapportage adviseert CE-ESTER u op concrete wijze welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen om uw machinepark veilig te houden. Tevens adviseert CE-ESTER welke technische aanpassingen genomen zouden moeten worden om uw machinepark weer helemaal up-to-date te maken. Met andere woorden, conform de laatste normen en de laatste stand der techniek.

Met CE-ESTER voldoet u binnenkort weer aan al de veiligheidseisen voor uw machines.

CE-ESTER -

Gratis machine safety check

  • Binnen 48 uur antwoord
  • Stuur foto's uit 4 hoeken waar uw machine volledig opstaat
  • Inzicht of de machine voldoet aan de normen
Gratis safety check
of neem vrijblijvend contact op